Nové cyrilometodějské písně

Autor: Jan Kříž <krizjan1(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: Matice velehradská, Vydáno dne: 15. 08. 2011

2010 pondělí Matice velehradská uzavřela soutěž o nové cyrilometodějské písně. V tomto článku přinášíme texty a noty nejlepších z nich, jejich nahrávky si můžete poslechnout na TV-MIS. .

Tlumočníci Boží

1. Bojovat chci proti babylonské věži,
ještě pořád ta věž někde tady leží,
ještě pořád ta věž v některých z nás stojí,
neocenitelné mám pomocníky v boji:

R1: Cyril a Metoděj za pecí (ve stínu) neseděj´,
má to spád, má to děj, tak Duchu Svatý věj!

2. Ti nezalekli se jít do neznámé země,
tlumočníka, Pane, udělej i ze mě,
naučím se jazyk, jímž se mluví právě,
každý porozumí Tvé radostné zprávě.

R1:

3. Já půjdu ke svým sestrám, půjdu ke svým bratrům,
království Tvé opět pozvedneme na trůn,
na trůn v našich srdcích, na trůn v tomto světě,
Tvoje slova ať zní v každé mojí větě!

R2: Tancuj a zpívej, hrej, překládej, vyprávěj,
všechno do toho dej jak Cyril, Metoděj!
Píseň ke stažení zde! Download...


Až na svých cestách

1. Až na svých cestách dorazíš tam, kde člověk cítí, že není sám,
kde píseň zvonů údolím zní a Tvůrce svého všechno chválí.

2. Své srdce křehké do dlaní vem v údolí krásném pod Buchlovem,
ať volnost ptáků na chvíli má, svůj pláč i štěstí tu vyzpívá.

3. Poutníče, postůj a pravdu znej, Cyril tu stával i Metoděj
a srdcím lačným slovo věčné pěli o lásce nekonečné.

4. V šumění lesů uslyšíš zas soluňských bratří lahodný hlas
a srdce zpěvné každý, kdo má, tu píseň písní ať zazpívá.

5. Stráně rozkvetlé, pole i háj, tu svěžest lesů, úrodný kraj,
to ruka Boží ať nám chrání, dá lidem, městům, požehnání.
Píseň ke stažení zde! Download...


Dneska zpíváme si všichni do pochodu

1. Dneska zpíváme si všichni do pochodu,
tento krásný den nám dal náš Pán.
S bratry Cyrilem, Metodem v doprovodu
jdem přírodou, která je náš chrám.

R: Zpívejme Pánu, vzdávejme díky, celým svým srdcem chvalme Ho.

2. S velkou láskou podstoupili cestu dlouhou,
zde na světě zřekli se všeho,
aby učili nás poznat Boží slovo,
zvali do království věčného.

R:

3. Za všechno Ti, Pane, rádi děkujeme,
všechno dobré je nám darem Tvým.
Chceme s bratry Cyrilem a Metodějem
s vírou tímto světem dále jít.
Píseň ke stažení zde! Download...


Putujem všichni na Velehrad

Putujem všichni na Velehrad, chceme víc vnímat - Bůh nás má rád.
Moc dobře víme, kdo nás čeká, ani déšť nás nepoleká.
Čeká nás Matka, čeká nás Pán, Cyril, Metoděj a starý chrám,
kdo z nás by váhal za nimi jít, jsme rádi, že tu můžem být.


Cyrile a Metoději, apoštolé Slovanů

1. Cyrile a Metoději, apoštolé Slovanů,
vděčný národ dík vám vzdává za víru a ochranu.
Proste v nebi za Slovany, za vlast, Církev, svobodu,
s Marií se přimlouvejte za jednotu národů.

2. Svatí bratři ze Soluně, přijďte zase v naši zem,
otevřte nám pramen víry, ať jsme zdravým národem!
Pokoj, radost, štěstí rodin dá nám jistě dobrý Bůh,
když se z prachu, hmoty země výš povznese lidský duch.

3. Cyrile a Metoději, učitelé národů,
nedbali jste ran pro Krista, hájili vždy svobodu.
Zlo jste láskou přemáhali, šířili vždy osvětu,
aby naše slávské kraje rozvily se do květu.

4. Dědictví nám našich otců, věčný Bože, zachovej,
k svornosti a k spolupráci lidu svému požehnej!
K Petrově když pevné skále národ náš se přivine,
zdolá všechna vlnobití, šťastně k cíli dopluje.


Velehradské zvony zvoní

1. Velehradské zvony zvoní, ohlašují slavný den -
dnes mají být oslaveni svatí Cyril s Metodem.

2. Vzpomínejme, rozjímejme, jaké byly časy zlé,
když před věky započali apoštolské dílo své.

3. Jsou ozdobou našich dějin, prosí za nás u Boha.
Cyrila a Metoděje český národ v úctě má.

4. Jedenáct a půl století do věčnosti smetl čas,
nezhynula naše víra, dále září církve jas.

5. Po staletích hrůz a válek, po nichž ještě stopy jsou,
byť zdeptaný, vane stále, křesťanský duch Evropou.

6. Věrozvěstům vroucně, věrně z Velehradu píseň zní,
zpívej chválu, Česká země, Evropo, též zpívej s ní.

7. Bohu vzdejme dík a chválu, že nám věrozvěsty dal,
přes ně víru silnou, stálou v našich srdcích zbudoval.
Píseň ke stažení zde! Download...


Cyrile a Metoději, přišli jste k nám

Vstup:
1. Cyrile a Metoději, přišli jste k nám o naději, víře, lásce, promlouvat.
Kéž by toto símě čisté, které kdysi zaseli jste, stále v plody mohlo zrát.

Před evangeliem:
2. Boží slovo naší řečí slyšeli jsme vaší péčí, úhor srdcí zorán byl.
Chvála, díky Bohu patří, že nám skrz vás, svatí bratři, svoji lásku zpřítomnil.

Obětování:
3. Vše, co jsme a vše, co máme, přijmi z našich rukou, Pane, štěstí, radost, smutek, strach.
Tvůj Duch skleslé pozdvihuje, dary duším uděluje, bez Něho jsme pouhý prach.

Přijímání:
4. Vítej, Bože, ve Trojici všechno v světě jednotící, vytvoř si z nás svatý chrám.
Ať jsme světlem, kvasem, solí; když nás cizí tříska bolí, vyndej z našich očí trám.

5.V přijímání zázrak stal se, do srdcí nám v plné kráse Trojjediný vstoupil Bůh.
Svatí bratři ze Soluně, ať tak jak vy v Božím lůně věčně jásá i náš duch.

Závěr:
6. My jsme národ tvrdé šíje, pýcha v našich srdcích žije, starého se nechcem vzdát.
Vyproste nám víru ryzí, ať lhostejnost, nesvár zmizí, vládne Boží majestát.


Klanějme se Pánu v Jeho svatých

Vstup:
1.Klanějme se Pánu v Jeho svatých, společně Mu díky vzdávejme,
bohatství své lásky dává nám v nich, zve nás do své slávy nadhvězdné.

2.Svaté Cyrila a Metoděje ctili vděčně naši předkové,
s nimi i my teď přistoupit chceme ke slavnosti svaté v pokoře.

Před evangeliem:
3. Aleluja, učte všechny lidi, aleluja, všude na zemi,
aleluja, a já po všechny dny s vámi budu až do skončení.

Obětní průvod:
4. S chlebem, vínem vkládáme se cele do večeře svaté, do kříže,
k poctě Cyrila a Metoděje, našich učitelů ve víře.

5. Navázali nově svoji práci na kříž iroskotských misií,
po nich Gorazd i ostatní žáci vyhnanstvím svou věrnost stvrdili.

6. Láska, která silnější je smrti, nás do svého dění vtahuje.
Kdo má s Kristem podíl na oběti, ten se s ním i věčně raduje.

Přijímání: 7. Nyní svoje srdce otevřeme Pánu, který teď s láskou jde k nám.
Víc už to na této zemi nejde, jak se nám zde cele odevzdal.

8. Máme Tělo vzkříšeného Pána, svaté tajemství všech tajemství.
On je pro nás otevřená brána do plnosti Jeho království.

9. Blažené je společenství svatých nás na zemi i všech v nebesích,
patří do něj též soluňští bratři, tam, kde náš Pán bude ve všech vším.

Díkůvzdání:
10. Nikdy, Pane, nebudem dost vděčni za to, že nás voláš k životu,
za dar víry a za život věčný v radosti a stálém jásotu.

11. Znovu za Cyrila, Metoděje chceme Ti dnes vroucně děkovat,
své poslání naplnili skvěle, i přes věky k Tobě vedou nás.

Závěr:
12. Jsme dědici svatých věrozvěstů, dvou patronů naší Evropy,
svou láskou nám ukazují cestu, jediný směr, který je dobrý.

13. Teď do světa všichni jsme posláni hlásat život jako Boží dar
a spolu s ostatními Slovany v duchu svatých bratří sloužit dál.

14. Odcházejme teď ve jménu Páně, s Jeho požehnáním vyjděme.
Kdo má k nebi nastavené dlaně, je vždy v Božích očích vítězem.


V údolí slavném

Vstup:
1. V údolí slavném velehradském poutníků známá píseň když zní,
po vzoru dávném soluňských bratří za požehnání do dalších dní.
Otcové svatí za národ náš k prosbám společným volají nás,
ve víře věrní potomci dětí, těch, kteří znali váš hlas i tvář (dědice víry, potomky dětí, které slyšely i jejich hlas).

Před evangeliem:
2. Jazykem rodným hlásali nám, kdo je ten Ježíš, Mistr a Pán,
kdo je nám spásou, světlem a manou, od Boha duším z lásky danou.
Slovo o Bohu milovaném zní i dnes každým naším chrámem,
zní ve všech kaplích i v srdci každém, tak jako dávným Velehradem.

Obětní průvod:
3. Chléb svůj a víno lid přináší k oběti čisté, jež povznáší.
Kéž je Ti milá tak jako vůně, jak z rukou bratrů ze Soluně.
Kéž je Ti milá oběť nová jak vůně libá, kadidlová,
kéž jsou Ti milé i naše dary, pokora duší, vroucí zpěv náš.

Přijímání:
4. Radostná chvíle nastává nám, Ježíše, Lásku já přivítám.
Do bytí mého vstupuje sám, vyléčit boly, dotknout se ran.
Veliký, krásný, nesmrtelný, který svůj pokoj světu dává,
silou je slabých, pokorou silných, pokrmem duší když se stává.

5. Dobře se dívej, On skutečný v hostii svaté opravdu dlí.
Nejsi Mu cizí, ostych ať zmizí, On zná tvá přání, o slzách ví.
Stejně jako v dobách věrozvěstů v kalichu svatém se snížil k nám.
Největší z velkých a Všemohoucí, od něhož každý k stolu je zván.

Díkůčinění:
6. Pán Ježíš přišel, duše jásá, mé srdce klečí na kolenou.
V blízkosti Jeho všechno je krása, láskou je mojí vyvolenou.
Odvěká Touho, Poklade můj, učiň z mé duše příbytek svůj,
ať je vždy věrná svědomí svému, nikdy neslouží dílu zlému.

Závěr.
7. Ne Soudcem, ale Spasitelem, ať je Pán Ježíš poutníkům všem
až překonají údolí slzí a k svému cíli se přiblíží.
Kéž Matka Boží se přimluví a svatí bratři orodují,
abychom mohli v království Božím k novému zpěvu se připojit.
Píseň ke stažení zde! Download...


2010