S Marií... (texty písní)

Album s Marií, obsahuje následující písně:

S Marií… (recitativ uvozující celé album)
Maria, Matko Ježíšova a matko moje,
jak veliká byla tvá pokora a skromnost, jak čistý a zbožný tvůj život,
 jak obrovská byla tvá láska.

Svým „ano“ jsi dala světu Božího Syna.
Milovala jsi ho celým srdcem a jako světlo jsi ho nesla lidem.

Maria, chci jít stejnou cestou jako ty.
Chci, aby se můj život podobal tvému.
Prosím provázej mě a chraň na mé pouti životem, veď si mě spolehlivě ke svému synu.

Pomáhej mi, abych i já dokázala radostně plnit Boží vůli.
Pomáhej mi, aby Kristus byl středem mého života a abych i já dokázala lidem nést jeho lásku.

Matka Boží a matka naše
Něžná, čistá, pokorná,
Přitom člověk jako já. Maria.
Kolik slunce v sobě má,
Plná lásky, nádherná, Maria.
Matka Boží a matka naše, milující, ve své kráse sklání se tiše k nám.
Jak ona i já chci k Bohu jít, hodně lásky pro Něj mít a žít, jak by si přál.
Když se nebe zamračí a život není nejlehčí, jak se zdá.
Ani v nouzi nejsem sám, maminku svou v nebi mám a ta se za mě přimlouvá

Jsem tvůj (Iz 43, 2-4)
Svět je plný krás,to slunce někde v nás září do všech stran.
Radost v srdci mám, protože Tě znám. Nebe sluncem jasný, já jsem s Tebou šťastný.
I kdybych přes vody měl jít, nemusím se bát, Ty budeš při mně stát. Jsem Tvůj.
I kdybych přes řeky měl jít, ne, nevezme mě proud, klidně budu plout. Jsem Tvůj…
Cítím se nad světem, vždyť jsem Božím dítětem, chválu vzdává srdce mé.
Vím, že v očích Tvých jsem tak drahý, vážený, vím, moc máš mě rád.
Věř, že v očích mých jsi tak drahý vážený. Bože, Pane můj.
Ty všechny lidi znáš, všechny je rád máš, Bože, Pane náš.

Právě teď
Právě teď ať zvony zazvoní,
k Boží chvále ať zem se pokloní,
ať slunce svítí, je nebe bez mraků, zní písně od ptáků.
Chválím, navždy chválím, Jméno Tvé.
Právě teď ať hořím ohněm Tvým,
žárem lásky ať všechny rozpálím.
Jsi síla má, když  zlo útočí. Jsi světlem mým, co mi vchází do očí.

Klaním se
Klaním se Pane můj, jsi vládce, života dárce.
Žít, uč mě žít, růst v lásce.

Jako tryskem koně
Jako tryskem koně ti život mezi prsty ubíhá.
Ani „vo“ tom nevíš a moc už ti ho možná nezbývá.
Jako tryskem koně měl bys pádit přímo do nebe,
to nesmíš v první řadě myslet jenom na sebe.
Tak neboj se neboj, dej nohu do třmenu,
nesmíš na místě zůstat, nesmíš jet dozadu.
Jako tryskem koně možná, že bys do nebe jel,
to kdyby bratr „vosel“ nebyl tak moc „lenošnej“.
Jak to s tímto troubou nejlépe udělat. „šak“ „vono“ to „pude“,
jen měj Boha hodně rád.

Zdrávas buď, Ty světlem oděná
Zdrávas buď, Ty světlem oděná, Panno krásná přečistá.
Mezi všemi zvolená, stala ses rájem pro Krista.
Z Tebe Slunce vyšlo nám, co všechny ozařuje, cestu lásky k nebesům všem lidem ukazuje.
Maria. Maria. Maria.
Z Tebe se Láska zrodila jsi Bohu nejmilejší, i za nás pros u  Syna, vždyť jsi také matkou naší.
Ať Tě chválí každý z nás, zpívají andělé i lidé.
Vždy, když přijde těžký čas, Tvá pomoc blízko bude.

Krajinou se rozezní (vánoční)
Krajinou se rozezní tiché tóny vánoční. Krále nám vítají, radost všem volají.
Vždyť se vám narodil „Boží svět“, „Boží mír“. Rány vám zahojí, až za kříž rád bude mít.
Ať se v nás rozezní tiché tóny vánoční, aby každý mohl mít v srdci pokoj, lásku, klid.
Vždyť se nám narodil „Boží svět“, „Boží mír“, rány nám zahojí, až za kříž rád bude mít.

Pán pánů, Král králů
Pane, před Tebou poklekám,
nabízím Ti vše, co mám, nabízím Ti srdce své.
Kéž to slabé srdce mé je vždy s Tebou spoutané, Tvou láskou svázané.

Ty jsi Pán pánů a Král králů, jsi Král králů a Pán pánů, Ty máš moc nejvyšší.
Ty jsi Pán velký, nejvyšší, Beránek tichý, nejtišší.
Buď mému srdci nejbližší.

Kéž Ti celé srdce dám, vůbec nic si nenechám. Buď pokladem mi sám.
Ať žiji navždy u Tebe, doveď si mě do nebe.
Do nebe.

Když budu bloudit temnou tmou, budeš mi lampou rozžatou, Tvá ruka chytí ruku mou.
Když budu v nouzi nejvyšší, Tvá láska vždy mě uslyší. Uslyší.

Kamenitá cesta
Kamenitá, potem, krví zalitá cesta křížová.
Koruna trnová. Co to jen znamená?
Do očí krůpěj slz vyskočí.
Pohled úzkosti, samoty, bolesti.
Rád, to tolik měl rád, život za mě šel dát, protože měl tolik rád.

Zdrávas Maria
Zdrávas Maria, nejdůstojnější.
Tys mezi všemi dívka nejprvnější.
To Bůh si tolik přál být lidem blíž. Z Tebe se narodil Syn Boží, Ježíš.
Maria, plná květů, plná lásky nejčistší.
Ze všech lidí, ze všech tvorů stala ses Bohu nejbližší.
Ať zůstává vždycky s námi Tvoje mocná přímluva. My jsme jenom lidé slabí, tak za nás pros u Syna.

Žalm 91
Ó Pane můj, Ty jsi mé útočiště, má tvrz, můj Bůh v něhož doufám.
Ty mě vyslyšíš, když Tě budu vzývat, jen Ty jsi záchrana má.

Já přebývám v ochraně Nejvyššího, vím, nemusím se bát.
Ochrání mě svými perutěmi, dávno mě v rukou má.

Svým andělům vydal jsi příkaz, střeží mě na cestách.
Na rukou svých mě s péčí nesou, aby mi neublížil pád.

Ó Bože můj, Ty jsi mé útočiště, v Tebe důvěru mám.
 Jen u Tebe mám pravý domov, svůj život do rukou Ti dám.

Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího, ty, nemusíš se bát.
Ochrání tě svými perutěmi, dávno tě v rukou má.

Život zázraků (hymna)
Pane jsi světlem nám,
šťastný ten, kdo Tě zná.
My jsme rády, že Tě máme sami nic nenaděláme.

Ať letí píseň do mraků,
my žijem život zázraků.
Ať chválou naplní se vzduch, za všechno krásné může Bůh.
(Za všechno krásné může zkrátka Bůh).

Bohu díky, že se známe, spoustu lidí kolem máme.
Pokoj, lásku rozdáváme. Úsměv, radost světu dáme.
Ať nejsme srdcem hluší,
když láska na ně buší,
vždyť každé lidské duši Milost Boží nejvíc sluší.

Přehrávání a stažení díla ve formátu mp3

Go to main FATYMs page!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net